ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ISO

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει καθορίσει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας η οποία είναι συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της και τις ανάγκες της αγοράς καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρωτεύων στόχος της Πολιτικής αυτής είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, με τρόπο που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της.

Η Πολιτική Ποιότητας εστιάζει στα εξής σημεία:

α. Τα προϊόντα οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της, όπως αυτές είτε έχουν συμφωνηθεί ή εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένα πρότυπα.

β. Η ποιότητα των προϊόντων της να είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τα πρότυπα  ή/και τις εσωτερικές προδιαγραφές της εταιρείας που εφαρμόζονται αλλά και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η Διοίκηση φροντίζει για:

  • τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού,
  • την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητά τους,
  • τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας στα προϊόντα,
  • την υποστήριξη των πελατών,
  • την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών,
  • τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού,
  • τη συνεργασία με κατάλληλους και αξιόπιστους προμηθευτές

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων της και τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Επιπλέον η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τη συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζομένους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρίας και των οργανωτικών στόχων της.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της  Ποιότητας  έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος.

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του με τον καλύτερο τρόπο, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και να συμβάλλει στη διαρκή εδραίωσή και βελτίωσή του.